Afet Lojistiği Kapsamında Dağıtım Merkezi İçin Yer Seçimi: Smaa-2 Tekniği İle Bir Uygulama

ÖZ
Afet olaylarına karşı hazırlıklı olma, ani müdahale ve iyileştirme için etkin bir lojistik planlamaya ihtiyaç bulunmaktadır. Lojistik planlamanın etkinliğinin artırılmasındaki temel unsurlardan birisi de dağıtım merkezlerinin uygun yerleşimidir. Afet dağıtım merkezlerinin yer seçimi, hem niteliksel hem de niceliksel kriterlere sahip yerleşim problemleridir. Afet olaylarıyla ilgili istatistiki verilere ulaşma imkânı olduğundan bu problemde kullanılan kriterler ve alternatiflerin değerlendirilmesi stokastik yapıda incelenebilmektedir. Bu çalışmada afet lojistiği dağıtım merkezi yer seçimi birçok kriterli karar verme (ÇKKV) problemi olarak ele alınmaktadır. Afet dağıtım merkezi yer seçimi problemlerinin çözümünde kullanılan kriterlerin, belirsizlik göstermesi ve olasılık dağılımlarıyla ifade edilmesi sebebiyle çalışmamızda stokastik çok kriterli kabul edilebilirlik analizi (SMAA-2) metodundan yararlanılmaktadır. Bu amaçla, SMAA-2 tekniği ile bir afet dağıtım merkezinin en uygun yer seçimine yönelik bir çözüm yaklaşımı önerilmektedir. Önerilen yöntem örnek bir probleme uygulanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Afet Lojistiği, Çok Kriterli Karar Verme, Dağıtım Merkezi, SMAA-2, Tesis Yer Seçimi.
Jel Kodları: Q54, C6, M11, R53.

LOCATION SELECTION FOR DISTRUBUTION CENTER IN DISASTER LOGISTICS: AN
APPLICATION WITH SMAA-2 METHOD
ABSTRACT
There is a need for efficient planning against catastrophic events to be preparedness,
response and sudden recovery. One of the basic elements is the proper location of
distribution centers to increase the efficiency of logistics planning. Location of disaster
distribution centers are location problems that have both qualitative and quantitative
criteria inside. As it is possible to reach statistical data about catastrophic events, the
criteria and the evaluation of alternative used in this problem, can be analyzed in
stochastic structure. In this study, we handled disaster logistics distribution center
problem as a multi criteria decision making (MCDM) location selection problem. As
disaster distribution center location selection criteria used in our study have stochastic
manners, show uncertainty due to lack of expression and probability distributions, we
utilized stochastic multi-criteria acceptability analysis (SMAA-2) method. For this purpose,
in this study we suggested a solution approach to select the most suitable location for a
disaster distribution center by using SMAA-2 technique. The proposed method is applied
to a generic problem.
Keywords: Disaster ogistics, Distribution Center, Facility Location Selection, Multi Criteria
Decision Making, SMAA-2.
Jel Codes: Q54, C6, M11, R53

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.