Endüstriyel Satın Alma Davranışı: Gemi Kiralama (Çarter) Hizmetlerine Özgü Bir Endüstriyel Satın Alma Modeli Önerisi

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, endüstriyel bir hizmet olarak denizyolu taşımacılığında gemi kiracılarının
(charterer) gemi kiralama (charter; çarter) hizmeti satın alımını etkileyen faktörleri
ve satın alma süreçlerini endüstriyel satın alma modelleri bağlamında incelemek ve
gemi kiralama hizmetlerine özgü bir satın alma model önerisi geliştirmektir. Bu amaca
ulaşabilmek için, çalışmada öncelikle gemi kiralamanın nasıl bir endüstriyel hizmet olduğu
değerlendirilmiş, daha sonra endüstriyel satın alma modellerine değinilmiştir. Çalışmada
üçüncü olarak, araştırma yöntemi olarak kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden içerik
analizine yer verilmiştir. Ardından, endüstriyel satın alma ile ilgili yapılan çalışmalar, satın
almayı etkileyen faktörler ve alıcı ile satıcı arasındaki ilişki kalitesini oluşturan unsurlar
çerçevesinde NVIVO ile analiz edilmiş ve bulgular ortaya konmuştur. Araştırmada son
olarak gemi kiralama hizmetinin özellikleri ve endüstriyel satın alma süreçleri göz önüne
alınarak gemi kiralama hizmetlerine özgü bir endüstriyel satın alma modeli geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çarter sözleşmeleri, deniz yolu taşımacılığı, endüstriyel satın alma
davranış modelleri
JEL Kodları: M31, R40, R41
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the buying factors affecting ship chartering service of
charterers in the maritime transportation as industrial service and to examine its buying
process in the context of industrial buying models and to evolve a buying model proposal
which is special to ship chartering service. To reach this aim, the ship chartering is primarily
evaluated how it is a industrial service, thereafter the industrial buying models are
described. As a third, content analysis is defined as research method of this study. Then, the scientific articles are analyzed in the framework of factors affecting buying, seller and  buyer’s relation quality and the findings are explained. As a last step of this study, the industrial buying model is evolved which is special to ship chartering characteristics and industrial buying processes.

Keywords: Charter agreements, maritime transportation, industrial buying behaviormodels.

Jel Codes: M31, R40, R41

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.