Skip to main content

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

Madde 1- Amaç ve Kapsam
Bu Yönerge, Beykoz Üniversitesi bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nün örgütlenme, görev ve çalışma esasını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

Madde-2 Tanımlar
Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Beykoz Üniversitesi’ni,
b) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü: Beykoz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nü,
c) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü: Beykoz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü’nü,
d) Kullanıcı: Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’ne gelen ve buradaki bilgi kaynaklarından yararlanan kullanıcıyı,
e) Materyal: Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü içerisinde ve üniversite alanındaki bilgisayarlarda okunabilir ve kullanılabilir her türlü görsel-işitsel nitelikteki basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını ifade eder.

Madde-3 Kuruluş Amacı
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü, yapılan eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla, kütüphane hizmetlerinin çağdaş standartlara uygun olarak verilebilmesi için gerekli materyali sağlamak; kütüphanecilik hizmetlerini vermek; bu hizmetleri, gereksinim duyan kullanıcıların yararlanmasına hazır bulundurmak ve bu çerçevede bilgi ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuştur.

Madde 4- Örgütlenme
Üniversitedeki Bilgi Kaynakları hizmetlerinin tek bir merkezi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Birden fazla eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim alanlarında birer merkezi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü, tek bir yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim alanlarında ise o yüksek öğretim kurumuna ait birer birim kurulabilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı Bilgi Kaynakları Birimleri kurulamaz.

Madde-5 Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürünün Görevleri
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü aşağıdaki görevleri yapar:
a) Kütüphane hizmetleri için yeterli kadroyu oluşturmada gerekli çalışmaları yapmak; kütüphaneye atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda müdürlüğe görüş bildirmek ve üniversitedeki bilgi kaynakları personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.
b) Derme geliştirme politikası çerçevesinde yayınevi kataloglarından yararlanarak eğitim-öğretim ve araştırmalar için gereken materyali yurt içinden ve yurt dışından sağlamak; sağlanan materyali sistematik bir şekilde düzenleyerek bunları gereksinim duyanların yararlanmasına hazır bulundurmak; gerekli bilgi kaynakları hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
c) Bilgi Kaynakları materyalinin Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nün dermesi içerisinde kalmasını sağlamak.
d) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nde bulunan araç, gereç, bilgisayar v.b. malzemelerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak.
e) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nün hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve her yıl Ocak ayı içinde Müdürlüğe sunmak,
h) Üniversite öğrencilerine ve diğer yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerin kütüphanecilik
eğitimi gören öğrencilerine staj ve uygulama çalışmaları yaptırmak.
ı) Üyelik kartları ve diğer yollardan (baskı, fotokopi, gecikme cezası vb.) elde edilen Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü gelirlerinin dermenin geliştirilmesi yönünde harcamalarını yapmak; gelirler ve harcamalar hakkında Müdürlüğe düzenli olarak bilgi sunmak.
i) Kütüphane personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu eğitimlerin gerçekleşmesini sağlamak,
k) Bu Yönerge uyarınca görev alanına giren ve bilgi kaynakları hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak ve merkezin işleyişinin çağdaş standartlara uygunluğunu sağlamak
Madde-6 Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü Hizmetleri
Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri Teknik Hizmetler ve Kullanıcı Hizmetleri olmak üzere iki grup halinde düzenlenir ve yürütülür.
A-Teknik Hizmetler:
a) Derme geliştirme politikası çerçevesinde kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, görsel-işitsel araçlar (video kaset, CD, DVD, ses kaseti), elektronik bilgi kaynakları v.b. gibi her türlü Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü materyalinin seçimi, satın alınması ve bağış veya değişim yolu ile sağlanması,
b) Sağlanan bilgi kaynakları materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca kataloglanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi, etiketlenmesi ve kütüphane bilgisayar programına kaydedildikten sonra kullanıcıların yararlanmasına hazır duruma getirilmesi,
c) Raflara yerleştirilen materyalin bulunabilirliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve yönlendirme levhalarının hazırlanması,
d) Dermenin güncel tutulması amacıyla periyodik olarak (en az yılda bir kez) ayıklamasının yapılması hizmetlerini kapsar.
B- Kullanıcı Hizmetleri:
a) Kullanıcıların merkez içerisinde ‘’yerinde inceleme’’ ve ‘’ödünç verme’’ sistemi çerçevesi içinde her türlü bilgi kaynakları materyalinden yararlanmalarının sağlanması,
b) Kullanıcıların merkezden ya da dışarıdan, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’ndeki elektronik veritabanlarından ve merkezdeki materyalden kolayca yararlanmalarının sağlanması,
c) Yayın taraması, internet kullanımı (elektronik dergiler, veritabanları, çevrimiçi kataloglar) ve benzeri hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi,
d) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nde bulunmayan materyalin yurtiçi veya yurtdışı kütüphanelerden kütüphanelerarası ödünç verme sistemi (ILL) çerçevesinde sağlanması,
e) Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyalin kullanıcıların yararlanmalarına hazır bulundurulması,
f) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans, eğitim programı, yayın ve elektronik posta duyurusu gibi yollarla kullanıcılar ile iletişim sağlanması,
g) Kullanıcıların memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla çeşitli araştırma yöntemlerini içeren çalışmaların hazırlanması ve uygulanması gibi hizmetleri kapsar.

Madde-7 Üyelik ve Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nden Yararlanma
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nden yararlanabilmek için, kütüphaneye üye olmak gereklidir. Beykoz Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli, kurucu vakıf üyesi ve çalışanları, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nün doğal üyesi olmakla birlikte kütüphaneye gelerek gerekli bilgileri iletmek durumundadırlar. Tüzel kişilerin materyal ödünç alma hizmetinden yararlanabilmeleri, kütüphaneler arası ödünç verme (ILL) protokollerine bağlı olarak gerçekleştirilir.

Madde-8 Ödünç verme
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü üyelerine, merkez içerisindeki materyal, aşağıda belirtilen koşullarla ödünç verilir.
a) Akademisyenler 8 kitabı 30 gün süre ile süreyle alabilir. Yayınlar üzerinde ayırtma işlemi yoksa iade tarihini 3 kez öteleyebilirler.
b) Öğrenci ve idari personel 3 kitabı 15 gün süre ile alabilir, iade tarihini 2 kez öteleyebilirler.
d)(Değişik:26.12.2016-2016/12) Derslerde kaynak olarak kullanılmak üzere senelik ve dönemlik olarak akademisyenler tarafından belirlenen rezerve materyaller 3 gün süre ile ödünç verilirler.
e)(Değişik:26.12.2016-2016/12)Sözlük, ansiklopedi, tez, harita, vb. danışma kaynakları olan referans kaynaklar kütüphane dışına ödünç verilmezler.
f) (Değişik:26.12.2016-2016/12) Dergiler son sayıları dışında 2 gün süre ile ödünç verilir.
g)(Değişik:26.12.2016-2016/01)CD/DVD ve ses kasetleri 15 gün süre ile akademik personel, idari personel ve öğrencilere ödünç verilir.
Materyal uzatma işlemi merkeze gelerek yapılabileceği gibi telefonla, e-mail yoluyla ya da kütüphanenin web sayfasından verilen şifre ile yapılabilir. Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü üyeleri, abone olunan online veritabanlarının kullanımında, üniversite abone ve lisans koşullarına aynen uymayı peşinen kabul ederler. Akademisyenler, diğer kütüphanelerden Kütüphanelerarası Ödünç Hizmeti protokolleri gereği, yayınların sahibi olan kurumların kurallarına uymak koşuluyla, diğer kütüphanelerden ödünç materyal alınmasını ya da doküman sağlama ücretlerini ödeyerek yurt içinden ve yurt dışından doküman sağlanmasını isteyebilirler.

Madde-9 Ödünç Alanın Yükümlülükleri
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nden materyali ödünç alan kullanıcı, ödünç aldığı materyali özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında bu yönerge, ilgili disiplin yönetmeliği hükümleri ve diğer yasal işlemler uygulanır.

Madde-10 Ödünç Verilemeyecek Materyal
Aşağıda belirtilen Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü materyali dışarıya ödünç verilmez. Kullanıcılar, bu gibi materyalden sadece merkez içinde yararlanabilirler.
a) (Değişik: 26.12.2016-2016/12)Referans kaynakları (Ansiklopedi, sözlük, bibliyografya, rehber, el kitabı, atlas, indeks, öz (abstrac), istatistik, katalog, raporlar v.b.).
b) Tezler,
c) Süreli yayınların son sayıları,
d) Müzik notaları,
e) Harita ve slaytlar,
f) Belli bir koleksiyonun parçaları, heykel, resim gibi sanatsal malzemeler,
g) Birim kütüphane yöneticileri tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller ödünç verilmez.

Madde-11 Gününde İade Edilmeyen Materyal
Ödünç aldığı materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kullanıcılar, başkaca hiç bir işleme gerek kalmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü tarafından belirlenip Rektörlük tarafından onaylanmış ve Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü tarafından duyurulmuş olan gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür. Ödeme cezasının uygulanması başlamış olan kullanıcılara, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası tutarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka materyal ödünç verilemez. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30’u aşması halinde Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü yöneticileri materyal hakkında kayıp işlemleri yürütür ve kullanıcıdan 30 günlük gecikme ücreti ile beraber bilgi kaynağının güncel fiyatını alırlar.
Ödünç aldığı materyali getirmeyen öğrencilerin dönem kayıtları yapılmaz/yenilenmez. Mezun olan veya her hangi bir nedenle üniversiteden ayrılan Beykoz Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü ile ilişkileri kesilmeden herhangi bir işlemi yapılmaz ve kendilerine gereken belgeler verilmez.

Madde-12 (Değişik:26.12.2016-2016/12) Gecikme Cezası
İadesi geciken her bir kitap için günlük 25 krş gecikme cezası uygulanır. Bu Ceza Müdürlük tarafından güncellenebilir.

Madde-13 Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması ve Kaybı
Kullanıcı, ödünç aldığı materyali kaybetmiş veya yıpratmış ise; piyasada bulunuyorsa, orijinalini temin ederek getirmesi istenir. Orijinali bulunmadığı takdirde Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nün belirlediği aynı değerdeki başka bir kitabı merkeze satın alması istenir. Diğer bir seçenek ise kitabın güncel fiyatının kütüphaneye ödenmesidir. Satın almayan kullanıcılar için disiplin yönetmeliği hükümleri ve diğer yasal işlemler uygulanır.

Madde-14 (Değişik:18.02.2010-2010/02) Yükümlülük
Üyeler Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü kurallarına uymak ve ödünç aldıkları materyalin süresini takip etmekle yükümlüdürler.

Madde-15 Yürürlük
Bu yönerge Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde-16 Yürütme
Bu yönerge hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.