Profesyonel Türk Kadın Denizcilerinin Kısa Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma

ÖZ
Erkek hâkimiyetinin son kalelerinden biri olarak görülen denizcilik mesleği, son yirmi yıldır Türk kadınlarının var olma mücadelesini vermeye başladığı bir meslek haline gelmiştir. Araştırmanın amacı; Türk kadınlarının denizcilik eğitim kurumlarına kabul edilmelerinden, günümüzde ulaştıkları mesleki kariyerlerine kadar olan süreci verileriyle ortaya koymaktır. Bunun amaçla, Türk kadınlarının denizcilik eğitim kurumlarına öğrenci olarak kabul edilme süreçleri ile ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Rehberlerinde belirtilen veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Daha sonra Türkiye’de lisans ve ön lisans düzeyinde denizcilik eğitimi veren üniversitelerin arşivlerindeki kadın mezunlarına ve öğrencilerine ait profil verilerini toplanmak için iletişime geçilmiştir. Elde edilen verileri sorgulamak amacıyla üniversite temsilcileri ve ilk kadın denizcilerle ile görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak, kadın denizci adaylarının denizcilik eğitim kurumlarındaki oranı, bu kurumların toplam öğrenci kontenjanının %5’i olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim kurumlarındaki kontenjanların arttırılmış olmasına rağmen bu oran korunmuştur. Öte yandan, eğitim kurumlarındaki bu oran korunurken, gemilerde çalışan kadın denizcilerin çok azı denizcilik mesleğinin üst düzey yeterliklerine ulaşabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Denizcilik, gemiadamı, denizci kadın, denizcilik eğitimi, gemi örgüt yapısı, yeterlik
JEL Kodları: J21, L92, I23

A STUDY ON SHORT HISTORICAL PROCESS OF PROFESSIONAL
TURKISH WOMEN SEAFARERS
ABSTRACT
Since the last twenty years, Turkish women have begun to struggle for their existence in maritime profession which was seen as one of the last bastions of male dominance. The purpose of the study is to reveal the process from the admission of Turkish women to the maritime education and training (MET) institutions to the professional careers they
have reached today with obtained data. Therefore, data related to the Turkish women
admission processes as a student to the MET institutions stated in the Guides of The
Student Selection and Placement System were gathered and analyzed. Later, universities
providing MET in graduate and undergraduate level in Turkey were contacted to collect
profile data of women alumni and students from their archives. To examine the data
obtained, interviews were made with representatives of universities and the first women
seafarers. As a result, it has been found that, ratio of woman seafarer candidates in MET
institutions is 5% of total student quota these institutions. Besides, although the quotas
in MET institutions have been increased, this ratio has been retained by the time of
progress. On the other hand, while this ratio was being retained in MET institute, very
few woman seafarers who works on board ship, have been able to reach the senior level
of maritime profession.
Key words: Maritime, seafarers, woman seafarers, maritime education, ship organization
structure, competency
JEL Codes: J21, L92, I23

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.