Sürücülerin Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimine Bakış Açıları Hakkında Kalitatif Bir Çalışma

ÖZ
Türkiye 2010 yılında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne (ADR) taraf olmuştur. ADR Türk taşımacılık sektörüne ulusal ve uluslararası taşımacılığın güvenli olarak yapılabilmesi açısından zorunlu olan birçok yükümlülük getirmiştir. Bu yükümlülüklerden biri sürücülerin konuyla ilgili mesleki yeterlilik eğitimi alarak yapılan sınavda başarılı olup ADR Belgesi’ne sahip olmasıdır. Türk karayolu filosunun nicelik olarak Avrupa’nın en büyüğü olması sebebiyle, sürücülerin tehlikeli madde taşımacılığı konusunda eğitim alması Türkiye’yi uluslararası rekabette avantajlı konuma getirirken aynı zamanda ulusal taşımacılık pazarının güvenli hale gelmesine katkıda bulunacaktır. Bu çalışmada, sürücülerin tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi hakkındaki görüşlerini almak üzere İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden her biri sekizer kişiden oluşan toplam dört grup örneklem olarak belirlenmiş ve bu gruplara odak grup görüşmesi tekniği uygulanılarak eğitimle ilgili görüşleri sorulmuştur. Sürücülerden alınan cevapların içerik analiziyle değerlendirilmesi sonucunda ADR’nin öngördüğü eğitimin nasıl algılandığı, bu eğitim nedeniyle sürücülerin yaşadıkları sıkıntıların neler olduğu ortaya konarak konu ile ilgili kurum ve kuruluşların dikkatini çekmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: ADR, Eğitim, Karayolu Taşımacılığı, Sürücü, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
JEL Kodları: R40, R41

A QUALITATIVE STUDY ON PERSPECTIVES OF DRIVERS TOWARD ADR TRAINING
ABSTRACT
Turkey has been one of the contracting party of The European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) since 2010. ADR has imposed many obligations in terms of safety and security to the Turkish transport industry. One of these obligations is drivers to have ADR Certificate by taking the professional qualification training for drivers and being successful in the exam. Since Turkish road fleet is one of the largest in Europe, drivers to take training in carriage of dangerous goods will create an advantageous position for Turkey in international competition. Also, this will contribute to have a more safe transport in national market. This study aims to understand the perceptions of the Turkish drivers toward dangerous goods carriage training program for drivers. For this purpose, focus group technic was applied on four different groups with eight respondents in each were employed from the cities of Istanbul and Izmir. Then content analysis method was applied on collected data.

Keywords: ADR, Training, Road Transport, Driver, Dangerous Goods Transport
JEL Codes: R40, R41

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.