Türkiye’de Lojistik Sektörü: Epistemolojik Doküman Analiz Tekniği İle Stratejik Bir Değerlendirme

 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye lojistik sektörünün farklı alanlarda faaliyet gösteren paydaşların
görüşlerini ana temalarda birleştirerek, uzun vadeli sektörel stratejilerin oluşturulmasında
kullanıcılar açısından öncelikli görülen boyutları keşfetmektir. Bu doğrultuda
10. Lojistik İhtisas Komitesi tarafından tartışılan Türkiye’nin lojistik sektörünün güçlü ve
zayıf yanları veya önündeki fırsatlar ve tehditler epistemolojik doküman analiz yöntemiyle
çözümlenmiştir. Katılımcıların görüşleri, Türkiye’nin Kalkınma Planlarında yer alan ulaştırma
sektörüne ilişkin adımlarla ve AB uyum süreci ile karşılaştırılarak sektörel önceliklerin
makro politikalara ve stratejilere uygunluğu irdelenmiştir. Bu bağlamda, lojistik sektörünün
daha etkin çalışabilmesi için öncelikler belirlenmiş ve kıt kaynakların etkin kullanımı
için doğru çözümlerin uygulanmasının önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, kalkınma planları, ulaştırma politikaları, epistemoloji, içerik
analizi.
JEL Kodları: M31, R40, R41

ABSTRACT

The aim of this study is to discover the prior dimensions in which to establish long-term
market strategies for users while combining the actors’ opinions at the main nodes in the
different branches of Turkish logistics sector. At this direction, the strengths and weaknesses
of Turkish logistics sector discussed in 10th Logistics Expert Committee had been
reviewed by epistemological document analysis technique. The opinions of participants
examined by comparing the steps in which development plans of transportation sector
and EU harmonization process for compliance of sectorial priorities to macro policies and
strategies. In this context, the priorities were identified in order to ensure the efficient

work of logistics sector and it has been emphasized to do right solution for usage of scarce
resources.
Keywords: Logistics, development plans, transportation policies, epistomology, content
analysis.
JEL Codes: M31, R40, R41

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.