Üretimde Ara Stok Yönetim Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Bir Uygulama

ÖZ
Üretimin pek çok aşamasında girdileri çıktılara dönüştüren süreçler yer almaktadır.
Süreçler bir araya gelerek sistemleri oluştururlar. Bu yüzden bir üretim sistemi
iyileştirilmek istenirse bu sistemi süreçlerine bölüp incelemek gereklidir. (ya da -gerekmektedir-)
Stok yönetimi de iyi incelenmesi gereken süreçlerden biridir. Günümüzün rekabet
şartlarında şirketlerin maliyetlerinde en ufak azalma, şirketler için rekabet avantajı
sağlamaktadır. Stok yönetimi, aslında pek çok şirketin stoklarda farkında olmadığı; fakat
organizasyonlardaki büyük maliyet kaynaklarından biridir. Stokların iyi yönetilmesi hem
üretimin devamlılığını sağlayarak müşteri tatminini artırmaya hem de gereksiz stokları
yok ederek bir maliyet kaynağını yok etmeye yaramaktadır.
Bu çalışmada stok yönetimi bir süreç olarak incelenmiş ve süreç tanımı, süreç iyileştirme
ve süreç iyileştirme teknikleri anlatılmıştır. BSH firmasının soğutucu sistemler fabrikasındaki
SofD (Shell of The Door) biriminin stok hesapları üretiminin devamlılığını temel
alacak şekilde formülize edilmiştir. Aynı vaka üzerinden ara stokların yok edilmesi için
yapılan çalışmalara değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ara stok, stok yönetimi, süreç iyileştirme, süreç yönetimi.
JEL Kodları: D24, M11, L23

ABSTRACT
Processes where inputs are transformed into outputs are in almost every step of production.
Processes make up systems and that is why a system should be divide to processes
if a production system is aimed to be improved.
Inventory management is one of the processes that need to be examined. In today’s

competitive environment, companies should eliminate even the smallest amount of
costs, in order to have a competitive advantage. Inventories are one of the largest cost
sources that most people do not know of. Good management of inventory enables us to
sustain production by improving customer satisfaction and to eliminate a cost source.
This study examines inventory management as a process. Process is defined along with
process improvement and techniques. Literature that sees inventory management in a
cost point of view is studied and a formula on inventory calculations of a machine called
QS Innerdoor at BSH Solo Cooling Factory is used to reduce/eliminate buffer stocks.
Key Words: Process management, process improvement, stock management, buffer
stock.
JEL Codes: D24, M11, L23

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.